ÅRGANGSFORENINGEN HOLD JUL 1974

 

Vedtægter for ÅRGANGSFORENINGEN HOLD JUL 74

 

§ 1 Foreningens navn er ÅRGANGSFORENINGEN HOLD JUL 74 

§ 2 Foreningens hjemsted er den til enhver tid siddende formands adresse. 

§ 3 Foreningens formål er på upolitisk grundlag at styrke kammeratskab og sammenhold  mellem gamle gardere fra HOLD JUL 74. 

§ 4 Som medlem kan optages enhver, der er indkaldt til Den kongelige Livgarde hold JUL 74, eller senere har gjort tjeneste ved samme hold. 

§ 5 Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, finder sted hvert år i maj måned i forbindelse med Årgangsparaden på Livgardens Kaserne. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel ved e-mail/brev til medlemmernes sidst kendte e-mail/adresse. Vedtægterne kan kun ændres på generalforsamlingen. Vedtægtsændringer kræver at mindst halvdelen af medlemmerne stemmer herfor. Der kan afgives brevstemmer og stemmer pr. e-mail. Punkter som ønskes optaget på dagsordenen, skal være bestyrelsen i hænde senest to måneder før generalforsamlingen. 

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages varsel, dersom bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal indkaldes når mindst 1/5 af medlemmerne skriftligt med dagsorden begærer det. 

§ 7 For at opnå stemmeret på generalforsamlingen skal medlemskontingentet være betalt inden dennes afholdelse. 

§ 8 Dersom et medlem ved sit virke skader foreningen eller er i restance over 1 år, kan bestyrelsen foreløbig ekskludere vedkommende, men enhver eksklusion skal forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

§ 9 Bestyrelsen, der vælges på den ordinære generalforsamling består af:

  • Formand, der vælges for 1 år
  • 4 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 2 år
  • 1 revisor, der vælges for 1 år
  • Desuden vælges 1 bestyrelses- og 1 revisorsuppleant

     På den ordinære generalforsamling afgår formanden, 2 bestyrelsesmedlemmer efter tur samt revisoren. Genvalg kan finde sted. 

§ 10 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal i revideret stand være offentliggjort på foreningens hjemmeside senest 14 dage før den ordinære generalforsamling. 

§ 11 Medlemskontingentet fastsættes hvert 5. år i forbindelse med afholdelse af ”hel- og halvrunde” jubilæer (årstal, der ender på 4 og 9). 

§ 12 Foreningen kan kun opløses, dersom 4/5 af medlemmerne stemmer herfor på en generalforsamling, der er indkaldt med dette som formål. Der kan afgives stemmer pr. brev og e-mail. 

§ 13 I tilfælde af foreningens opløsning, bestemmer den afsluttende generalforsamling, den videre administration af foreningens midler. 

Vedtaget på generalforsamlingen den 4. november 1984, 6. november 1994 og 2. november 2014.