Vedtægter for ÅRGANGSFORENINGEN HOLD JUL 74

§ 1 Foreningens navn er ÅRGANGSFORENINGEN HOLD JUL 74 

§ 2 Foreningens hjemsted er den til enhver tid siddende formands adresse.
I økonomiske forhold (bank, kontokort, regninger m.v.) tegnes  foreningen af formand eller kasserer hver for sig. I alle andre forhold tegnes foreningen af  formanden. 

ÅRGANGSFORENINGEN HOLD JUL 1974

§ 3 Foreningens formål er på upolitisk grundlag at styrke kammeratskab og sammenhold  mellem gamle gardere fra HOLD JUL 74. 

§ 4 Som medlem kan optages enhver, der er indkaldt til Den kongelige Livgarde hold JUL 74, eller senere har gjort tjeneste ved samme hold. 

§ 5 Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, finder sted hvert år i maj måned i forbindelse med Årgangsparaden på Livgardens Kaserne. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel ved e-mail/brev til medlemmernes sidst kendte e-mail/adresse. Vedtægterne kan kun ændres på generalforsamlingen. Vedtægtsændringer kræver at mindst halvdelen af medlemmerne stemmer herfor. Der kan afgives brevstemmer og stemmer pr. e-mail. Punkter som ønskes optaget på dagsordenen, skal være bestyrelsen i hænde senest to måneder før generalforsamlingen. 

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages varsel, dersom bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal indkaldes når mindst 1/5 af medlemmerne skriftligt med dagsorden begærer det. 

§ 7 For at opnå stemmeret på generalforsamlingen skal medlemskontingentet være betalt inden dennes afholdelse. 

§ 8 Dersom et medlem ved sit virke skader foreningen eller er i restance over 1 år, kan bestyrelsen foreløbig ekskludere vedkommende, men enhver eksklusion skal forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

§ 9 Bestyrelsen, der vælges på den ordinære generalforsamling består af:

  • Formand, der vælges for 1 år
  • 4 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 2 år
  • 1 revisor, der vælges for 1 år
  • Desuden vælges 1 bestyrelses- og 1 revisorsuppleant

     På den ordinære generalforsamling afgår formanden, 2 bestyrelsesmedlemmer efter tur samt revisoren. Genvalg kan finde sted. 

§ 10 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal i revideret stand være offentliggjort på foreningens hjemmeside senest 14 dage før den ordinære generalforsamling. 

§ 11 Medlemskontingentet fastsættes hvert 5. år i forbindelse med afholdelse af ”hel- og halvrunde” jubilæer (årstal, der ender på 4 og 9). 

§ 12 Foreningen kan kun opløses, dersom 4/5 af medlemmerne stemmer herfor på en generalforsamling, der er indkaldt med dette som formål. Der kan afgives stemmer pr. brev og e-mail. 

§ 13 I tilfælde af foreningens opløsning, bestemmer den afsluttende generalforsamling, den videre administration af foreningens midler. 

Vedtaget på generalforsamlingen den 4. november 1984, 6. november 1994, 2. november 2014 og 5. maj 2019.

Del siden