Dagdorden til generalforsamling d. 7 Maj 2023 

1.  Valg af dirigent
2.  Formanden aflægger beretning
3.  Kassereren aflægger regnskab
4.  Valg af formand. På valg Jon Nielsen.
5.  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode.

På valg Steen Fjeldsøe Hansen. 

På valg Peer Nielsen.


6.   Valg af bestyrelsessuppleant. På valg Søren R. Nielsen.
7.   Valg af revisor. På valg Mogens Nielsen.
8.   Valg af revisorsuppleant. På valg Allan Bitch.
9.   Indkomne forslag
10. Eventuelt


------------------------------------------------------------------------------------------


 Referat af generalforsamlingen i Årgangsforeningen Hold juli 1974.


Referat af Generalforsamling i Årgangsforeningen Hold juli 1974 den 7. maj 2023 klokken 12.00 på Livgardens Kaserne.


DAGSORDEN

1.  Valg af dirigent
2.  Formanden aflægger beretning
3.  Kassereren aflægger regnskab.
4.  Valg af formand. På valg Jon Nielsen.
5.  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode.

På valg Steen Fjeldsøe Hansen. 

På valg Peer Nielsen.


6.   Valg af bestyrelsessuppleant. På valg Søren R. Nielsen.
7.   Valg af revisor. På valg Mogens Nielsen.
8.   Valg af revisorsuppleant. På valg Allan Bitch.
9.   Indkomne forslag
10. Eventuelt


Antal deltagere 12.


  1. Valg af dirigent.

Peer Nielsen valgt som dirigent. Generalforsamlingen blev konstateret lovlig indvarslet ifølge vedtægterne.

  1. Formandens beretning.

Formandens beretning blev fremlagt af næstformand Henrik Larsen, da formand Jon Nielsen var forhindret på dagen.

Henrik kunne berette om et stille år. De mest aktive har været kasserer Steen Fjeldsøe Hansen med opkrævning af kontingent og dermed efterfølgende bogføring og regnskab og Peer har holdt styr på medlemmerne samt indbydelser mm.

Formanden efterlyste ideer til næste års ideer til næste års 50-års jubilæum. Ideer modtages gerne af bestyrelsen. Der er tanker om et arrangement på kastellet. Som også nævnt under Paraden bliver den flyttet fra søndag til lørdag, hvilket gør at vi må tænke i nye baner.

Beretningen godkendt uden kommentarer.

  1. Kassererens aflæggelse af regnskab.

Regnskabet viser indtægter på kr. 8.490 og udgifter for kr. 3.967, hvilket giver et overskud på kr. 4.523 som overføres til kontoen i Danske Bank. Dette giver en formue på kr. 32.773

Regnskabet godkendt uden kommentarer. Hele regnskabet kan ses på garderholdjul74.dk 


  1. Valg af formand. På valg Jon Nielsen

Genvalg til Jon Nielsen

  1. 5.  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode.

På valg Steen Fjeldsøe Hansen. 

                                                                På valg Peer Nielsen.

Genvalg til begge.

  1. Valg af bestyrelsessuppleant. På valg Søren R. Nielsen.

Genvalg til Søren R. Nielsen

  1. Valg af revisor. På valg Mogens Nielsen.

Genvalg til Mogens Nielsen.

  1. Valg af revisorsuppleant. På valg Allan Bitsch.

Genvalg til Allan Bitsch.

  1. Indkomne forslag.

Ingen forslag modtaget.

  1. Eventuelt.

Som nævnt i formandens beretning ønskes gode forslag til 50-års jubilæet. I forbindelse med invitation tilstræbes det at vores medlemskartotek opdateres af sekretæren. Steen forslog at udsende invitation i brev form til dem hvor der er tvivl om mailadressen, da der i nogle tilfælde kan være tale om gamle arbejdsmail, som ikke er aktive længere og som ikke kommer tilbage til afsender som ikke leveret. Alle opfordres til at ”skubbe” til dem som de kender og ikke deltager i forenings aktiviteter. Specielt hele og halve jubilæer.


Peer Nielsen

Dirigent


Del siden