Privatlivspolitik for Årgangsforeningen Hold Juli 1974

Årgangsforeningens dataansvar.

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Årgangsforeningen er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

 Kontaktoplysninger:

 Kontaktperson: Formand Jon Nielsen

Adresse: Taastrup Hovedgade 111 A 3 sal, lejl. 5 2630 Tåstrup

CVR: 393 240 24

Telefonnummer: 4021 0535

Mail: jon.nielsen@mail.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

Medlemsoplysninger:

Almindelige personoplysninger: Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Billeder:

Brug af billeder på foreningens hjemmeside taget under foreningens arrangementer. Der offentliggøres ikke upassende billeder (beruselse, afklædte, nøgenfotos og lignende) og ethvert medlem kan ved henvendelse til formanden anmode om at et billede, på hvilket han optræder, fjernes.

Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

CPR-nummer (er kun tilgængelig hos kasserer og er ikke offentliggjort på website eller andre steder).

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:

Offentlige myndigheder, f.eks. folkeregister, hvis kontakten til dig midlertidigt er ophørt.

Tilgængelige åbne søgesteder på nettet (Facebook, 118.dk og lignende)

Foreningens formål med behandling af personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • At det er nødvendigt for at opfylde en aftale med dig
 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling efter samtykke

Formålene:

Formål med behandling af medlemsoplysninger:

 • Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
 • Afholdelse af Årgangssammenkomst, Årgangsparade og generalforsamling

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre (dog er de tilgængelige på vores hjemmeside).

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi opbevarer ikke dine personoplysninger efter din død eller udmeldelse af foreningen.

Nye medlemmer

Når et nyt medlem melder sig ind, skal det klart fremgå under hvilke betingelser vedkommendes data benyttes af foreningen.

Det nye medlem tilkendegiver pr. mail eller brev, at medlemmet er indforstået med at medlemmets data behandles af foreningen til medlemsmæssige og registreringsmæssige formål og at navn, adresse, telefonnummer og e-mail vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Du kan altid indgive en klage til databeskyttelsesmyndigheden i Danmark – Datatilsynet.

Vedtaget af bestyrelsen for Årgangsforeningen Hold Juli 1974 på bestyrelsesmødet den 6. maj 2018.

Jon Nielsen   Henrik Larsen   Leif Jensen   Peer Nielsen

Del siden